Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: cel i zasady

Przetwarzanie danych osobowych

Vikset Anna Bryk-Czernik (Administrator) będzie przetwarzał dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań między Panią/Panem a Vikset lub z powodu lokalnych zobowiązań prawnych, takich jak zobowiązania w związku z polską ustawą o rachunkowości.

Vikset będzie przechowywać Dane Osobowe w takiej formie, aby umożliwić identyfikację przedmiotu Danych Osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Vikset Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem ul.Sulechowska1, 65-001 Zielona Góra, NIP: 9731069790, REGON:080087533, zwany dalej Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Panem/Panią a Administratorem. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności tych wynikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umów zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania takich umów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Przesyłanie danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: księgowi, rewidenci, prawnicy, kurierzy, poczta polska, dostawcy usług płatniczych, banki, osoby i podmioty współpracujące z Usługodawcą, które są niezbędne dla wykonywania umów zawartych pomiędzy Panem/Panią a Administratorem oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości. A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane, aż do czasu jej cofnięcia.

Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Panel sterowania tokarki CNC

Panel sterowania frezarki CNC

Kompresor

Panel sterowania tokarki